ใบรับรองจากรัฐบาลภูฏาน

เราได้รับใบรับรองจากรัฐบาลภูฏาน ทำให้มั่นใจได้ว่าเรานำเข้าถั่งเช่าแท้จากภูฏาน ซึ่งแตกต่างจากถั่งเช่าทั่วไป